Leasing

Royal Design Sverige Inredning Interior Möbler

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa möbler utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. 
  • De leasade möblerna utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. 
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till möblernas ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 24-72 månader.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran. 
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden. 

Månadskostnad & restvärde

Månadskostnaden påverkas av möblernas restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.